AVP DASAMOOLAJEERAKADYARISHTAM (450 ML)

$12.00 $11.00
Fulfilled By Planet Ayurveda

Size (Per Unit): 450 ML

Dosage: As directed by an ayurvedic physician.

Description

INGREDIENTS

Shunti, Shyonakah, Shalaparni, Prisniparni, loola, Patala, Mustha, Hribera, Gokhshurah, Gambhari, Brihati, Bilva, Agnimatha, Pippali, Dhataki, Twak, Dusparsa, Shatapuspa, Takkolakam, Madhu, Guda, Jeeraka, Draksha, Lohrah, Amalaki, Asana, Nagapushpah, Patra, Khadirah, Jati, Phalah, Hareethaki, Ela, Kusta, Devadaru, , Kapittah, Kankolam, Kachurah, Jambu, Jadamanji, Karkatasringi, Haridra, Vidhari, Chavya, Chandana, Bharngi, Aswagandha, Akshah, Sathavari, Indrayava, , Pugah, Vidanga, Amruth, Krishnajeerakah, Yashtimadhu, Citrakah-sudhi, Trivrit, Shariba, Rasna, Punarnava, Manjistha, Pathmaka, Lavanga, Kulatham, Kulatham, Ajamoda

Talk to our Experts

Our trusted experts can help you choose the right products for your health.

Book Your Consultation Now